ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಟಾನಿ‌ಕ್ ಯಂತ್ರ. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸಲೆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ವಿಧಕುಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಮೈನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.[೧] ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಒಂಜೆ ಕಡೆತ್ ಇತುತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಳಕೆ ಮಾನಪುನಾ, ಪಾಂಡಾ ನಮ ಜನಗಣತಿತಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕೋ ಲೇನ್ ನೆಟ್ಟ್ ಮಾನ್ಪುವೆರ್
 • ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಒಂಜಿ ವಿಷಯೋನು ಮಾತ್ರ ತಿರುನತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯೋಡು ಪಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪಂಡ ವಾತಾವರಣ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ರಾಕೆಟ್ ಪುಡಪಪುಣಾ.
 • ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.[೨]

ಇತಿಹಾಸ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ಧೊನ್ ೧೬೧೩ ಡ್ "ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ಲೀನಿಂಗ್ಸ್" ಪನ್ಪುನ ಪುಸ್ತಕೊಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರೆ "ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಟ್ ವಿಡ್ತ್" ಬಳಕೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ಧೊದ ಅರ್ಥ "ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್" ಅಂಚ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ್ ದ್ ಅರ್ಥ. ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೋಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಕಯ್ತಾ ಪತ್ತ್ ಬೆರೆಳ್ ನ್, ಕಲ್ಲ್ ನ್,ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್, ಅವ್ವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್, ಅಯಿಕ್ಕಾದೆ ಚಾ‍ರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್, ಪ್ಯಾರೆಲಲ್ ಪುರ ಪೊಸ ಪೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್, ಅವ್ವು ಜನಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆವೋಂದುಂಡು. ಚಾ‍ರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲಿಮೆತ್ ಲಾ. ಚಾ‍ರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಪಿತಾಮಹಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆರ್ ೧೮೩೩ ಡ್ "ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ್" ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಸುರುತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡಿವ್ಹೆಸ್ "ಅಬಕಾಸ್". ರೋಮನ್ ಅಬಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾಡ್ ೨೪೦೦ ಬಿ ಸಿ ಡ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೋಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂನ್ಸಿಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ "ಆಂಟಿಕ್ಯಾತೆರಾ ಮೆಸಿನಿಸಿಮ್" ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೦ ದ್ ೧೦೦ ಮುಟ್ಡ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್, ಅವ್ವು ಪಿರಾವುದಾ ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೋರ್ದ್ ಸುರು ಆದ್, ಇತ್ತೆ ನಮ "Parallel Computing" ಬೊಕ್ಕ "Cloud Computing" ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತ್ ದ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಪಿತಾಮಹ ಚಾ‍ರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್. ಆರ್ ಸುರುಕ್ "ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್" ನ್ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ತೆರ್, ಅವ್ವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೂಮ್ ಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್, ಅಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಅವ್ವು ನಮ್ಮ ಕಯ್ಟ್ ಪತ್ತ್ ನಾತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆತ್ಂಡ್. ವಿಶ್ವೊಡೆ ಸಾಫ್ಡ್ ವೇರ್ ಡ್ ಭಾರತಗ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವುಂಡು. ಅಯಿಟ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಸಾಫ್ಡ್ ವೇರ್ ಡ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನೊಡುಂಡು. ಇ ಸಾಫ್ಡ್ ವೇರ್ ದೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವ್ರಧ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಉಂದು ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಮೊನಿಟರ್
 • ಸಿ.ಪಿ.ಯು
 • ಮೌಸ್
 • ಕೀ ಬೋರ್ಡು(ಕೀಲಿಮಣೆ)

ಉಪಯೋಗ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮನುಷ್ಯನೆರ್ದ್ಲಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ್.
 • ಕಡಿಮೆ ಸಮಯೊಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ ಮನುಷ್ಯನೆರ್ದ್ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ.
 • ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನ್ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೊಡು ಸಾವಿರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗ್ಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
 • ಜೋಕ್ಲೆಗ್,ಯೇರೆಗಾಂಡಲಾ ದಾದಂಡಲಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ನಾಡ್ವೆರ್.
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲುಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ್ ಉಪಯೋಗಿಸೊಲಿ.
 • ದೇಶೋದ ಅಭಿವ್ರಧ್ಧಿಲಾ ಆವೋಂದುಂಡು.
 • ಒರಿಯರ್ದ್ ಒರಿ ವಿಚಾರ[೩]

ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತ್ಂಡಾ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ್ ತಪ್ಪು ಬೇಲೆಗ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸೊಲಿ, ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸೊಲಿ.
 • ಉಪಯೋಗಿಸುನಾಯೆ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಿಯೆಂಡಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಾ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊರಪುಂಡು.
 • ದುರುಪಯೋಗಲಾ ಉಂಡು.

ಬಾಹ್ಯ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. "Archive copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-07-02. Retrieved 2019-12-07.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 2. http://wikieducator.org/History_of_Computer_Development_%26_Generation_of_Computer
 3. http://www.byte-notes.com/uses-computers-various-fields