ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ತತ್ವಜ್ನಾನಿ,ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ,ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆರ್, ಇತಿಹಾಸೊಕಾರೆ, ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜವಾದಿ. ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳುವಳಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಡ್ ಮೆರ್ನ ಚಿಂತನೆಲು ಪ್ರಮುಖವಾದುಂಡು.ಮೆರೆನ ಇತಿಹಾಸೊಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನೆರ್ ಪಂದ್ ಪರಿಗಾಣಿಸದೆರ್.ಮೇರು ಇತಿಹಾಸೊನ್ ಪೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ತಿಕೋನೊಡ್ ಅರ್ಥೈಸಾದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದೆರ್.

ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್