ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಕೆರೆಂಗ್

ಕೆರೆಂಗ್ ಬಟಾಟೆದ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿತ ಉಲಯಿ ಅಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕಂಡೆ. ಕನ್ನಡದಕುಲು ಗೆಣಸು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಕೆರೆಂಗ್ ತ ಬಗೆಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಕೆಂಪು ಕೆರೆಂಗ್.
  • ಬೊಲ್ದು ಕೆರೆಂಗ್.

ಕೆರೆಂಗ್ ತ ತೆನೆಸ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ದುಂಬು ಚಾತ ಬಾಯಿಗ್ ಕಿರೆಂಗ್ ತಿನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡಿತ್ತಿ ಕೆಂಡೊಗು ಪಾಡ್ದ್ ಕಾಯಾದ್, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯ್ಪಾದ್, ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಲ್ತ್, ಬೆಯ್ಪಾದ್ ತಾರೆದ ಪೇರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು( ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್) ತಿನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಹೊಟೆಲ್ಗ್ ಪೋದು ತಿನ್ಯರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಕೇಂಡ. ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್, ಪದೆಂಗಿ ಬಜಿಲ್, ಕಿರೆಂಗ್ ಬೆಯ್ಪಾದಿನ, ಕಿರೆಂಗ್ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಇಂಚ ತಿಂಡಿದ ಪುದರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೋಟೇಲ್ ಡ್ ಪೋಡಿದ ರೂಪೊಡು ಕಿರೆಂಗ್ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬಳಸುವೆರ್.ಕೆರೆಂಗ್ ದ ಪೋಡಿ,ಚಿಪ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತೆನಸ್ ಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆಯ್ಪಾದಿ ಕಿರೆಂಗ್ ನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾದ್ ಮರಿಯಲೊಡು ತಿನ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ಕ್ ಸಾಂತನಿ, ಕೆರೆಂಗ್ ದ ಸುಂಟಾಯಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕೆರೆಂಗ್ ನ್ ಮರ್ದ್ ಆದ್ ಬಳಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಡ್ ೯೫೦ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.ನಾತ್ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆರೆಂಗ್ ಡ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣೊಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ನಾರಿನಾಂಶ ನಮ ತಿಂತಿನ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾದ್ ಜೀರ್ಣ ಆವೆರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಹ್ರದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ್ ತಡೆಪುಂದು. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಡ್ ೬.೬ಗ್ರಾಂನಾತ್ ನಾರಿನಾಂಶ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಡ್ ೧೯೨೨ಮೈಕ್ರೋ.ಗ್ರಾಂ ವಿಟಮಿನ್ ಇತ್ತುದ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ್, ಚರ್ಮ. ಕೂಲಿ ಬೊಕ ಮೂಳೆದ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಶ. ಗಿರೆಂಗ್ ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪೋಲೆಟ್ ಅಂಶ ಕೆಲವು ಜನ್ಮಜಾತ ನ್ಯೂನತೆಲೆನ್ ತಡೆಪೆರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕೆರೆಂಗ್ದ ಸಸ್ಯಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡಾಂಟುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವಕೋಶಲು ನಷ್ಟ ಆಪಿನವೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೆರೆಂಗ್&oldid=81015"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು