ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ೦ಡ ಭೂಮಿ ಬುಕ ವಾಯುಮ೦ಡಲನ್ ಬುಡ್ದ್ ಬೃಹ್ಮಾ೦ಡದ ಬೇತೆ ಮಾತ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ತೂದ್, ಸ೦ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ೦ಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ. ಬೇತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರದ೦ಚೆನೆ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ ಲಾ ಹವ್ಯಾಸಿಲು ಲಾ ಅಕ್ಲೆನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಲಿ.

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಡೈಡ್ಯಲಸ್ ತಗ್ಗು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.