ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆ
ಜಪಾನ್ ಧ್ವಜ
ಜಪಾನ್ ದೇಶ
ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಸೀಲ್

ಜಪಾನ್[೧] ಏಷ್ಯಾ[೨] ಖಂಡೊದ ಒಂಜಿ ದೇಶ[೩]. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ.(ನಿಹೊನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ನಿಪ್ಪೊನ್, ಅಧಿಕೃತವಾದ್) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪ ದೇಶ. ಉಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುಮಾರು ೩೦೦೦ ನಡುಗಡ್ಡೆಲೆನ ಸಮೂಹ. ೪ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪಲಾಯಿನ ಹೊಂಶು, ಹೊಕ್ಕಾಇದೊ, ಶಿಕೊಕು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂಶು. ಜಪಾನ್ ಜಗತ್ತ್ ದ ೧೦ನೆ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇಶ. ಉಂದೆತ ರಾಜಧಾನಿ ತೋಕ್ಯೊ(ಟೋಕ್ಯೊ) ಮಹಾನಗರ, ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆತ ಬೇತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರೊಲು ಯೊಕೊಹಾಮಾ, ಓಸಾಕಾ, ಕ್ಯೋತೊ ಮತ್ತು ನಾಗೋಯಾ ಆದ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ವಿಶ್ವದ ೨ನೆ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ ಉಪ್ಪುನ ದೇಶ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾದ್ ಉಂಡು.[೪].

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಪಾನ್&oldid=64866"ರ್ದ್ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ