ತಜಂಕ್ ತಪ್ಪು

(ತಜಂಕ್ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ತೊಜಂಕ್‌. ಉಂದೆನ್ ತುಳುನಾಡ್‍‍ಟ್‍ ತಜಂಕ್, ಸಜಂಕ್, ಅಜಂಕ್, ಪನ್ಪೆರ್. ತಜಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೈ. ಉಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲಡ್ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಮುನೆದ ಪಚ್ಚೆ ತಪ್ಪುದ ದೈ. ಉಂದುತ ತಪ್ಪು ತುವರೆಗ್ ಹೃದಯದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಅತಾಂದೆ ಉಂದೆಟ್ ಒಂತೆ ಮರ್ದುದ ಗುನೊ ಉಂಡು. ಸಾದಿ ಬರಿಟ್, ಜಾಲ ಬರಿಟ್, ಇಂಚ ಪೂರಾ ಕಡೆಟ್‍ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಉಂದೈತ ಉದ್ದ ೧-೫ ಅಡಿಕೋಲು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತರೊ ಬುಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಮರ್ಯಯಲಡ್ ಮಂಜೊಲ್ ಪೂ ಬುಡ್ಪುಂಡು.

ತಜಂಕ್ ತೊಪ್ಪು
ತೊಜಂಕ್

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ : ಕ್ಯಾಸಿಯ ತೋರ casia tora.

 
ತೊಜಂಕ್)
 1. ಕನ್ನಡ: ಚಗ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು
 2. ಕೊಂಕಣಿ: ತೈಕುಳೊ
 3. ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ: ತಗಲೆ
 4. ಹಿಂದಿ: ಚಾಕ್ ವಾಡ್
 5. ಸಂಸ್ಕೃತ: ಚಕ್ರಮರ್ದ[೧][೨]

ಉಪಯೋಗಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ತೊಜಂಕ್‍ದ ಕೋಡು

ತಜೊಂಕು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಉಪಯೋಗೊ ಆತ್ಂಡ್.[೩]

 • ಮರಿಯಲೊಡು ಉಂದೆನ್ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ದಿಂಜ ಗಲಸುವೆರ್. ನೆತ್ತ ಕೊಡಿನ್ ಕನತ್ತ್ ಸನ್ನ ಮೂರ್ದು ಪೆಲ್ತರಿ ಗುದ್ದುದು ಐತ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್‍ದ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೊಳ್ಳುಳಿ, ದಾಸೆಮಿದ ನೆಸಲ್ ಕೊರ್ದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ತರೆಬೆನೆಡ್ ಬಳಲೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ತೊಜಂಕ್ದ ತಪ್ಪುದ ಒಟ್ತುಗ್ ನೀರೊಳ್ಳಿನ್ ಬೆಯ್ಪದ್ ಆಯಿತ ರಸೊನು ನೆತ್ತಿಗ್ ಪುಜುಂಡ ತರೆ ಬೆನೆ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು.[೪]
 • ಆಮಶಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೇದಿಡ್ ಬಳಲೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ೨-೫ ತಪ್ಪುದ ರಸಟ್ ೨-೩ ಸಲ ಬೇದಿ ಉತುಂಡು
 • ೧೦-೧೫ ಇರೆನ್ ನೀರುಡು ಗುದ್ದುದ್ ಪೊಟ್ತ್ಲಿಸ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಹುಣ್ಣುದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪುಂಡು
 • ತೊಜಂಕ್ ತೊಪ್ಪುನ್ ಆಯಿತ ಬೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಪೂ ಮತಾವೆನ್ಲ ಪೆರ್ ದ ಪೆರ್ಪೆದ ಒಟ್ಟುಗ್ ದೆತೊಂಡ ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪ್ಪುಂಡು
 • ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ೩೦-೪೦ ಮಿಲಿ ತೊಜಂಕ್ದ ತೊಪ್ಪುದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಲ್ತುದು ಅಯಿಕ್ ಇಂಗ್ ನ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೆತೊಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಫ್ಪುಂಡು
 • ಮರಿಯಲೊಗು ಹೆಚ್ಚ ಬುಲೆವುಂಡು. ಮರಿಯಲೊಡು ಕಜಿಪುಗು ಕಷ್ಡದ ಕಾಲೊಡು ಉಂದೆತ್ತ ತಪ್ಪು ದೆತ್ತ್ ದ್ ಪೆಲ್ತರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಆಜಾಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಕಜಿಪು. ತೊಜಂಕ್ ತಪ್ಪುದ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, ಪತ್ರಡ್ಡೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ತಜೊಂಕುದ ತಂಬುಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ತಜಂಕುದ ಬಿತ್ತ್ ದ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ತೊಜಂಕ್‍ ಸೊಪ್ಪುನು ಪೆಲ್ತರಿ ಒಟ್ಟುಗು,ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್‍ ಅಜಾವೆರ್‍, ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನಗ ತೊಜಂಕ್‍ ಸೊಪ್ಪು ಬೆರಕಾದ್‍ ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ತೊಜಂಕ್‍ದ ತೊಪ್ಪುಡು ಚಟ್ಟಂಬಡೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತೊಜಂಕ್‍ನ್‍ ಆಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಟಿಲ್ ಡ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲುಡ್ ತೊಜಂಕ್ ತಿನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಅವು ಸೀಪೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆಕ್ ಬೇತೆ ಕಾರನೊಲ ಉಂಡು.ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲ್ಡ್ ತಜಂಕ್ ದ ದೈ ಬುಲೆದ್ ಪೂ ಪೋಪುಂಡ್.ಪೂ ಬುಲೆದ್ ಬಿತ್ತ್ ದ ಕೋಡು ಬರ್ಪುಂಡ್. ಅಪಗ ಐತ ಕೊಡಿ ಮುತ್ತುಂಡ ದೈ ಅಲಿಯುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಗ್ ಐತ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಲ ಉಪ್ಪು.

ತೊಜಂಕ್‍ದ ಬಗೆಟ್ ಗಾದೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಆಯೆ ಬಲಿತ್ತಿನಲ್ಲೆ ತೊಜಂಕ್ ಕೊಡಿಪಂದ್

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. http://www.oswaldasia.org/species/c/casto/casto_en.html
 2. https://hort.purdue.edu/newcrop/CropFactSheets/cassia.html
 3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874103003763
 4. http://www.ijarnp.org/index.php/ijarnp/article/view/64