ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನೊ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು. ತೆನ್ಕಾಯಿ (ತೆಂಕಾಯಿ, ದಕ್ಷಿಣ, South, S) ತೆನ್ಕಾಯಿದಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ, ಮೂಡಾಯಿ, ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ ಉಂಡು.

ದಿಕ್ಕ್‌ಲು

ಪದೊತ ಅರ್ತೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ತೆನ್ಕಾಯಿದಕುಲು, ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಬಾಸೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು

ದರ್ಮೊದ ವಿಚಾರೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಯಮೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಅದಿಪತಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಬಗೆಟ್ ಗಾದೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಪೋಪರ ಮಾಮಿ ಬಯ್ಯಗೇತರಿ ಕಾಂಡೆಗೇತರಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ