ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನೊ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು. ತೆನ್ಕಾಯಿ (ತೆಂಕಾಯಿ, ದಕ್ಷಿಣ, South, S) ತೆನ್ಕಾಯಿದಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ, ಮೂಡಾಯಿ, ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ ಉಂಡು.

ದಿಕ್ಕ್‌ಲು

ಪದೊತ ಅರ್ತೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ತೆನ್ಕಾಯಿದಕುಲು, ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಬಾಸೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು

ದರ್ಮೊದ ವಿಚಾರೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಯಮೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಅದಿಪತಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ