ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಇನ್ನಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ ನಾರ್ಥ್ (North )ಇನ್ಪೆರ್.

ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಪೂ

ಸರಳವಾದ್ ಬಡಕ್ಕಾಯಿ (ಬಡಕಾಯಿ, ಉತ್ತರ, North, N) ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ತೆರಿಯುವುನು ಎಂಚಾ, ಇಂದ್ಂಡಾ, ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ದಿಕ್ಕ್ ಮೂಡಾಯಿ ಇಜಿಂಡಾ ಪೂರ್ವ (ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಈಸ್ಟ್ -East -ಇನ್ಪೆರ್). ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ಮೂಡಾಯಿದಂಚಿ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಕೈಕುಲೆನ್ ಉದ್ದೊಗು ಮೆಯಿಕ್ ಸಮಾಂತರವಾದ್ ಬುಡುದು ಉಂತಿಯರ್ಡಾ, ಇರೆನ ದತ್ತ ಕೈ (ಅಂಚನೆ ದತ್ತ ಕೆಬಿ) ತೋಜಾವುನ ದಿಕ್ಕ್ ಬಡಕಾಯಿ(ಉತ್ತರ).

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಬಡಕಾಯಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬೈದಿನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಬಡಕಾಯಿ ಮೂಲೆ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಇಂದ್ ಪರಿಗಣನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕುಬೇರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೊತ್ತುದ ದೇವತೆ.

ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರೊಗು ಬಡಕಾಯಿ ನಕ್ಷತ್ರ (North Star) ಇನ್ಪಿನ ಪುದುರುಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ Pole Star, Polaris, ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಡ್ α Ursae Minoris ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಡು ಕೈತಲ್, (ದಿಂಜ ಸಾರ ವರ್ಷೊಲೆಡ್ ಒರ ಆಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬುಡುಂಡ) ಎಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಈ ನಕ್ಷತ್ರೊನು ಪೂರ್ವಿಕೆರ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ನಾವಿಕೆರ್ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುನು ತೆರಿಯೊಣರೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ದಿಕ್ಸೂಚಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನನೊಂಜಿ ಇದಾನೊಡು ದಿಕ್ಸೂಚಿ (Compass) ಇನ್ಪಿನ ಸಲಕರಣೆನ್ ಗಳಸೊಡಾಪುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಯಸ್ಕಾಂತೊದ ಸೂಚಿ ಏಪಲಾ ಬಡಕ್ಕಾಯಿ - ತೆಂಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ) ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಗ್ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಉಂತುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಆಯಸ್ಕಾಂತೊಗು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಟ್ಟಿನ್ ಗೋಡಿಸಾದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಒವ್ವೇ ಜಾಗೊಗು ಪೋಂಡಲಾ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ಸೂಚಿಸಾವುಂಡು.

ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಜಾಗೆದ ಅಕ್ಸಾಂಸೊ-ರೇಕಾಂಸೊ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರೊಡು ನಿಖರವಾದ್ ತೋಜಾವುನ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. (ಜಿಯೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಸಿಸನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ Geographic Positioning System)- ಉಪಕರಣೊಲು ಇತ್ತೆ ಲಬ್ಯೊ ಉಂಡು.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://earthsky.org/brightest-stars/polaris-the-present-day-north-star
  2. https://www.britannica.com/topic/polestar
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction