ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಭೂಮಿದ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳಡ್ ಪಡ್ಡಯಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡ.

ವಿಶ್ವೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಖಂಡ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.