ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ನರೆ ಬೂರು ಕೆರೆಂಗ್ ದಂಚಿನ ಕಂಡೆ, ಉಂದು ಕಾಡು ತಿಕುನ ಕಂಡೆ.

ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದು ತೂಯರ ಮರಕೆರೆಂಗುತ ಕಂಡೇತಾ ಲೆಕೊನೆ ಇಪ್ಪುನವು, ಅಂಡ ಕಂಡೆಟಾ ಸುತ್ತಲೂ ರೋಮ ತಂಚಿನ ರಚನೆ ಉಂಡು, ಪಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ನೋಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಈ ಕಂಡೆನ್ ಬೈಪಾದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ತಿನಿಯರ ಆಫುಂಡು.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಈ ನರೆ ನ್ ತಿಂದ್ ದ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಈ ನರೆಟ್ ಲಾ ಕೆಲವು ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೂಡಾಂದೆ ತಿನೊಡು. ಈ ಬೂರುದ ತಪ್ಪು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಬೊರಿಪುನ ಪೆತ್ತಲು ತಿಂದ್ಂಡಾ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನರೆ_ಬೂರು&oldid=58389"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು