ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ರ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ಕತೆ ಕವನೊಲೆನ್ ಬರೆಯಿನಾರ್.[೧]

ಊರುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ರ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಪುತ್ತಿಗೆಡ್ದ್ ಮೂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೊಡುಪ್ಪುನ ಪಳಕಳ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು. ಮೆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಮ್ಮೆರ್ ಈಶ್ವರ ಬಟ್ರ್ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಲು. ಸೀತಾರಾಮ ಬಟ್ರ್ ತನ್ನ ಪದಿಮೂಜನೇ ವರ್ಸೊಡು ಬರೆಯಿನ 'ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನ ಭೂತ' ಆರೆನ ಸುರುತ್ತ ಬರವು. ಅವು 'ಅರುಣ'ಪನ್ಪಿನ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಸುರುತ್ತ ಬೂಕು 'ಚಿಣ್ಣರ ಹಾಡುಗಳು' ೧೯೫೪ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್. ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಪ್ರತಿಕುಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಮುಗಿದ್ ಪೋಯ. ಅವೆತ್ತ ದುಡ್ಡುಡೇ 'ಕಿರಿಯರ ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಕ್ಕ 'ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದು' ಕೃತಿಕುಲು ಪ್ರಕಟ ಆಯ. ಈ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ೧೯೫೫ಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರಕಾರದ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್.

ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ರ್ ಬರೆಯಿನ ಬೂಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಚಿಣ್ಣರ ಹಾಡುಗಳು
  2. ಕಿರಿಯರ ಕಿನ್ನರಿ
  3. ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದು
  4. ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿತು
  5. ನಚಿಕೇತ
  6. ಏಕಲವ್ಯ
  7. ಭಕ್ತ ಧ್ರುವ
  8. ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ
  9. ಕಿಟ್ಟಾಯಣ
  10. ಅವಿವೇಕಿ ರಾಜ-ಅರೆಹುಚ್ಚ ಮಂತ್ರಿ

ಈತ್ ನೇಟ್ಟ ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ್ ಕತೆಕ್ಕುಲು ೫೯ , ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ ೩೫, ೨೪ ನಾಟಕೊಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಬರೆದ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಬರೆಯಿನ ಒಟ್ಟು ಕೃತಿಕುಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೨೪.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ