ಪುಚ್ಚೆಲೆನ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಕುಲು ದೇವೆರ್ ಲೆಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೧] ೪೯೫೦ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸುರೂಟು ಪುಚ್ಚೆಲೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ದೇಶ ಪಂಡ್ಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಪುಚ್ಚೆಲೆನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಡ್ ದೇವೆರ್ ಲೆಕ ತೂವೆರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಕುಲು ಅಕುಲೆನ ದವಸಧಾನ್ಯೊಲೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ದೀವೊಂತ್ತೆರ್. ಅವೆನ್ ಮಾತೆನ್ ಎಲಿಕ್ಕುಲು ಬತ್ತ್ ದ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೋಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಪಗ ಪುಚ್ಚೆಲು ಎಲಿಕುಲೆನ್ ಕೆರ್ಪುನೆನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಜನಕುಲು ತೂದು ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಪುಚ್ಚೆಲು ಎಲಿಕುಲೆನ್ ಕೆರ್ದ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದ ಜನಕುಲೆನ ದವಸಧಾನ್ಯೊಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಕಲ್ನ ದುಃಖೊಲೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ . ಉಂದೇಡ್ದಾದ್ ಪುಚ್ಚೆಲೆನ್ ದೇವೆರಾದ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಡ್ ತೂವೋಂದಿತ್ತೆರ್.

ಈಜಿಪ್ಟ್ ಡ್ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಕಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ದೇವೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನವು. ಪುಚ್ಚೆಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಕಲೆನ ಬದ್ ಕ್ ನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಉಚ್ಚು, ಎಲಿಕುಲೆಡ್ಡ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ವಿಷ ಇಪ್ಪುನ ಉಚ್ಚುಲು ಜನಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಪುಚ್ಚೆಲು ಅವೆನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಕೆರ್ಪುಂಡು. .

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. en:Cats in ancient Egypt


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.