ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಬಲಿಯನ್ ದೇಬೆರ್. ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಭಾವೊಡು ಬಲೀಂದ್ರೆ ದೇವೆರ್ಂದಾತ್ಂಡ್. [೧] ದೀಪಾವಳಿದ ರಡ್ಡನೆ ದಿನತಾನಿ ಈ ಪೂಜೆನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಡಿಕೆನ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಬಯಿದೆರ್.

ವಾಮನ,ಬಲಿ,ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ
ಬಲಿಯೆಂದ್ರ.

ಇತಿಹಾಸಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಈ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆಗ್ ತುಳುವನಾಡುಡ್ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನೇ ಉಂಡು. ಭೂಲೋಕೊಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ರಾಜೆ ಬಲೀಂದ್ರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಯಾಗೊನು ಮನ್ಪವೊಂದು ದೇವತೆಲೆನ ಸರಿ ಸಮಗ್ ಉಂತುವೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬೀಗೊಂದುಪ್ಪುವೆಗೆ. ವುಂದೆನ್ ತೆರಿಯಿನ ದೇವತೆಲು ಬಲೀಂದ್ರನ ಇಷ್ಟ ದೇವೆರಾಯಿನ ವಿಷ್ಣುನ ಕಯಿತಲ್ ಪೊಪೆರ್‍. ವಿಷಯ ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಬಲೀಂದ್ರಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಯರೆಗ್ ವಾಮನ ಪನ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಣನ ರೂಪೊಡು ಆಯೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಯಾಗದ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡೊಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆರ್ಗೆ. ವುಂದೆನ್ ತುಯಿನ ಬಲೀಂದ್ರೆ ವಾಮನನಡೆ ಬತ್ತ್ದ್.ವಾ ಕಾರಣಗ್ ಈ ಬಯಿದ ಪಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಗ. ಎಂಕ್ ನಿನ್ನೆಡ್‍ದ್ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟುದ ಜಾಗೆ ಬೊಡುಂದು ವಾಮನೆ ಪನ್ಪೆಗೆ. ಉಂದೆಕ್ ಬಲೀಂದ್ರೆ ಅವು ಪಂದ್ ಒಪ್ಪುಗೆ ಕೊರ್ಪೆಗೆ. ಅಪಗ ವಾಮನೆ ಪನ್‍ಪೆಗೆ ಯೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಭೂಮಿಡ್‍ದ್ ಆಕಾಶಗ್,ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಭೂಮಿಡ್ದ್ ಪಾತಾಳಗ್ಂದ್ ಪನ್‍ಪೆಗೆ. ನನೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ವೊಡೆಗ್ಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ನಿನ್ನ ತರೆಕ್ ಪಂದ್ ಅಯೆನ್ ಪಾತಾಳಗ್ ನುಕುವೆರ್‍ಗೆ. ಕಡೆಕ್ ವಾಮನ ರೂಪೊಡು ವಿಷ್ಣು ಬಯಿದಿನಿಂದ್ ತೆರಿನ ಬಲೀಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ತನ್ನ ವೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆನ್ ಎದುರು ದೀಪೆಗೆ. ಅವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಜೆಕುಲೆಗ್‍ಲ ಏಂಕ್‍ಲ ದಿನ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊರೊಡು ಪನ್ನಗ. ವಿಷ್ಣು ಪನ್ಪೆಗೆ ಯನ್ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡ್ ಉಪ್ಪನ ತುಳಸಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಿನ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್‍ . ಬೊಕ್ಕ ಬಲೀಂದ್ರಡ ವರ್ಷಡ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ನಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬರೊಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್‍ಪೆರ್‍ಗೆ.ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಕಡಪಾವೆಗೆ,ಸೋನ ಸಂಕ್ರಾತಿಗ್ ಆಯೆನ ಬೆಲೆದಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪಾವೆಗೆ,ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬಲೀಂದ್ರೆನೆ ಬತ್ತ್ದ್ ಕೈ-ಕಂಜಿ,ಬೆನ್ನಿ-ಬುಲೇ,ಜೊಕಲು-ಬಾಲೆನ್ ತುವೊಂದು ಪೊಪೆ ಪಂದ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ನಂಬಿಕೆ

ಬಲೀಂದ್ರ ಪರ್ಬೊದ ಆಚರಣೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಬೊಲಕಿ ಮರಟ್ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾವೆರ್
  2. ಬಾರೆದ ಇರೆಕ್ ಬಲಸುವೆರ್
  3. ಪರ್ಂದ್ ಚೋಲಿದೆತ್ತ್ ದೀವೆರ್
  4. ಪೊರಿ ಬಲಸುವೆರ್
  5. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಬಲಸ್‍ದ್ ಬಲೀಂದ್ರಗ್ ದಿಪೆರ್.
  6. ಬಲೀಂದ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್

ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪು ೧ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅಲೆಡ್ ಬೊಲ್ಯೆನೆಯಿ ಮುರುನಗ
ಗುರುಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ
ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಾಲಾನಗ
ದಂಬೆಲ್ಗ್ ಪಾಪು ಪಾಡ್‍ನಗ
ಗೊಡ್ಡೆರ್ದ ಎರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್‍ನಗ
ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಆನಗ
ಈ ಸಮಯಡ್ ಬಲ ಬಲೀಂದ್ರ.

ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪು ೨ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕರ್ಗಲ್ಲ್ ಕಾಯಾನಗಾ|
ಬೊಲ್ ಗಲ್ಲ್ ಪೂ ಪೋನಗಾ
ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ ಆಟ ಆನಗಾ| ತುಂಬೆದಡಿಟ್ ಕೂಟ ಆನಗಾ
ದೆಂಬೆಲಿಗ್ ಪಾಂಪು ಪಾಡ್ನಗಾ
ಜಾಲ್ ಪಾದೆ ಆನಗಾ
ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಮುರ್ಕುನಗಾ
ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲಿ ಆನಗಾ
ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗಾ
ಎರು ದಡ್ಡೆ ಆನಗಾ|
ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಗೋಣೆ ಆನಗಾ
ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುನಗಾ|
ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುಡ್ ದಕ್ಕ್ ನಗಾ
ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೈಯಿ ಪಾಡ್ನಗಾ
ಕೊಟ್ರುಞ್ಞೆ ಕೊಡಿ ಏರ್ ನಗಾ
ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಾಲಾನಗಾ

ಆ ಊರ ಪೊಲಿ ಕನಲಾ|
ಈ ಊರಾ ಬಲಿ ಕೊನೊಲಾ
ಬಲ ಬಲೀಂದ್ರ........... ಕೂ...

ಅರಕ್ ದ ಒಟ್ಟೆ ಓಡೊಡು, ಮಯಣದ ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲೊಡು
ಕೊಟ್ಟುಗು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಕಟ್ಟ್ ದ್
ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಬಜಿಲ ಬಲಿ ದೆತೊನಿಯೆರೆ
ಬಲ ಬಲೀಂದ್ರಾ...

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.sirinudi.org/kar/11-kar.php