ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಬಾರತೊದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊ ಹೋರಾಟಗಾರೆರ್

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೊ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರೆರ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಪುಟ್ಟುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೇರ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೭, ೧೯೦೭ ಪಂಜಾಬ್‌ದ ಲಾಯಲ್ ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಂಗಾ ಪನ್ಪಿನ ಸಿಖ್ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಮೆರೆನ ಪೊಪ್ಪ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ದಾರ್ ರಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ

ಜೀವನೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೇರ್ ದೇವೆರೆನ್ ನಂಬುಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಆದಿತ್ತೆರ್.[೧]

ತೀರ್‌ನೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೆರೆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೨೩, ೧೯೩೦ ದಾನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಲ್ಲ್‌ಗ್ ಏರ್ಪಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.culturalindia.net/leaders/bhagat-singh.html