ರಾತ್ರೆ ಪೊರ್ತು ಭೂಮಿ ತೋಜುನಬಗೆ. ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರೊನ್ ಸಂಯೋಜಿಸತ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
Waning moon
Nótt, the personification of night in Norse mythology, rides her horse in this 19th-century painting by Peter Nicolai Arbo.

ರಾತ್ರೆ ಅತ್ತಂದೆ ರಾತ್ರೆತ ಸಮಯೊ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಜಟ್ ತಿರ್ತ್‌ಇಪ್ಪುನಗ ಆ ಸಮಯ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಟ್ ರಾತ್ರೆಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾತ್ ಪಗೆಲ್ . ರಾತ್ರೆತ ಸಮಯ ಋತು, ಕಾಲಮಾನಟ್, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶಲೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾತ್ ಬದಲಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.


ರಾತ್ರೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿ ಗಾದೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಅರ್ಧ ರಾತ್ರೆಡ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ತಿಲೆಕ್ಕ
  2. ರಾತ್ರೆಡ್ ತೂಯಿ ಗುವೆಲ್ ಗ್ ಪಗೆಲ್ ಡ್ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕ

ಉಲ್ಲೆಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾತ್ರೆ&oldid=119792"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು