ರಾತ್ರೆ ಅತ್ತಂದೆ ರಾತ್ರೆತ ಸಮಯೊ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಜಟ್ ತಿರ್ತ್‌ಇಪ್ಪುನಗ ಆ ಸಮಯ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಟ್ ರಾತ್ರೆಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾತ್ ಪಗೆಲ್ . ರಾತ್ರೆತ ಸಮಯ ಋತು, ಕಾಲಮಾನಟ್, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶಲೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾತ್ ಬದಲಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ರಾತ್ರೆ ಪೊರ್ತು ಭೂಮಿ ತೋಜುನಬಗೆ. ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರೊನ್ ಸಂಯೋಜಿಸತ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
Waning moon
Nótt, the personification of night in Norse mythology, rides her horse in this 19th-century painting by Peter Nicolai Arbo.

ರಾತ್ರೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತು ಸೂರ್ಯೆ ಕ್ಷಿತಿಜದ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಗುಣಲಕ್ಷಣೊಲೆಡ್ ರಾತ್ರೆಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನವು ಪಗೆಲ್. ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತು ಋತು, ಕಾಲಮಾನೊಡು, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶಲೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ನಿಶಾಚರಿಲು ಪಂದ್ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರೆಡ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಪಂದ್ ಅರ್ತೊ.

ರಾತ್ರೆಗ್ ಸಂಬಂದವಾದ್ ಗಲಸುನ ಗಾದೆಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಅರ್ಧ ರಾತ್ರೆಡ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ತಿಲೆಕ್ಕ
  2. ರಾತ್ರೆಡ್ ತೂಯಿ ಗುವೆಲ್‌ಗ್ ಪಗೆಲ್ ಬೂರಿಲೆಕ್ಕ

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾತ್ರೆ&oldid=151443"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು