ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೬ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭

೨೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೪