"ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ" ಆವೃತ್ತಿಲೆನ ನಡುತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ

ಕಿ
ಮಾಹಿತಿ ಸೇರ್ಪಾಯಿನೆ
ಕಿ (ಮಾಹಿತಿ ಸೇರ್ಪಾಯಿನೆ)
ಕಿ (ಮಾಹಿತಿ ಸೇರ್ಪಾಯಿನೆ)
*ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಸಿಸ್ಯೆರ್ ಗುರುಕ್ಕುಲೆ ಆದೇಸೊದಂಚನೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕಾವಿ ಪಾಡೊಂಡೆರ್. ಜನ ಸೇವೆನೆ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ನರೇಂದ್ರೆರೆನ್ ಆರೆನ ಸಿಸ್ಯೊರೆಗ್ ನಾಯಕೆರ್ಂದ್ ನೇಮಿಸಯೆರ್.
*ರಾಮಕೃಷೆರ್ ೧೮೮೬, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬ದಾನಿ ತೀರ್ದ್ ಪೋಯೆರ್.
 
==ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟೊತ ಉದಿಪನ==
*ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ತೀರ್‍ನ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಮಟೊಗು ಬರ್ಪುನ ಸಂಪೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್. ಇಂದೆಡ್ದಾವರೊ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ಜಾಗೆನ್ ನಾಡ್‍ಯೆರ್. ಬಾರನಗರೊಡು ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಪರಕ್ಕೊಲಿ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಕ್ರಯೊಗು ದೆತೊಂಡೆರ್. ಆ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಸದ್ಯೊಗು ಮಟೊ ಮಲ್ಪುನೆಂದ್ ಯೋಚಿಸಯೆರ್. ಇಲ್ಲ್‌ದ ದುಡ್ಡುನು ಬಿಚ್ಚೆಡ್ ದಿಂಜಾಯೆರ್.
*ಆ ಇಲ್ಲ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆ ಸುರೂತ ಮಟೊದ ಸಾಕೆ ಆಂಡ್. ಅಲ್ಪ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಸಿಸ್ಯೆರ್ ದಿಂಜ ಸಮಯೊನು ದ್ಯಾನೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಾರ್ಮಿಕ ಇಸಯೊಲೆನ್ ಅಬ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಕಳೆಯೆರ್. ದುಂಬೊಂಜಿ ದಿನೊ ಈ ದಿನೊನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ''ಆ ದಿನೊಟು ಬೊಲ್ಪು ೩ಡ್ದ್ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ದ್ಯಾನೊಡು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೊ. ಜಗತ್ತ್‌ದ ಗೊಡವೆ ಇದ್ಯಂದೆ ನಮೊನ ಸಾದನೆದ ಪರ್ಪಂಚೊಡು ಮುರ್ಕ್‌ದಿತ್ತೊ.
*೧೮೮೧ನ ಇಸ್ವಿಡ್ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ವೈಷ್ಣವ ಚರಣ್ ಬಾಸ್ಕರೆರೆ ಜತೆಟ್ ಬಂಗಾಳಿ ಬಾಸೆದ ಕಬಿತೊಲೆನ್ ಒಳಗೊಂಡಿನ '''ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪತರು''' ಪನ್ಪುನ ಬೂಕುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಯೆರ್.
 
==ಉಲ್ಲೇಕೊ==
೩,೫೪೮

edits

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MobileDiff/55349"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು