ವೀಳ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರ

ವೀಳ್ಯೊ ಪದೊಕು ತುಳುಟು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪನ್ಪುನೆ.[೧] ವೀಳ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರೊ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿರೆನ್ ಹರಿವಾಣೊಡು ಕವುಲೆ ಕವುಲೆಯಾದ್ ಕಟ್ಟುನೆ

ಸ್ವಾಗತೊ ವೀಳ್ಯಕಟ್ಟುನೆ
ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮದಿಮ್ಮೆದ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ವೀಳ್ಯೊ ಕಟ್ಟುನೆ

ವೀಳ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೊ ಪದೊ ಅರ್ತೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲೆರೆನ English–Kannada Dictionary (1888) ಡ್ Engagement ಪನ್ಪಿನ ಪದ ಉಂಡು. Engagement ಪಂಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥೊ, ವಾಗ್ನಿಶ್ಚಯೊ (ವಾಕ್+ನಿಶ್ಚಯೊ) ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಲು ಉಂಡು.
  • ತುಳುವೆರ್ ಮದಿಮ್ಮೆದ ಕರಾರು ಮಲ್ಪುನೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ಪುನೆ, ನಿಶ್ಚಯೊ ಮಲ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೋ.

ತುಳುನಾಡುತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡು ಮದಿಮ್ಮೆಡ್ ವೀಳ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರೊಗು ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೊ. ಮದಿಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ್ Engagement ಪಂಡ ದಿನೊ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ವೀಳ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಮದಿಮ್ಮೆದ ನಿಗಾಂಟ್ಂದ್ (Engage) ಪನ್ಪೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮದಿಮ್ಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರೊ ದುಂಬ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆನ ಕಡೆತಕುಲು ದಿಬ್ಬಣೊ ಬರ್ಪೆರ್. ಬನ್ನಗ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಬಜ್ಜಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ನಿಗಾಂಟ್ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮದಿಮ್ಮೆದ ಬೇಲೆಗ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ವೀಳ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರೊದ ವಿದೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವೀಳ್ಯ ಸಾಸ್ತ್ರೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಕುಲು ಉಂಡು. ಮದಿಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರೊ ದುಂಬುಡು, ಅತ್ತಂಡ ಮದಿಮೆದಾನಿ ನಡಪುಡುನ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಆಯಾ ಊರುದ ಹಿರಿಯೆರೆ ಅನುಕೂಲದಂಚ ಕಟ್ಟ್‌ಕಟ್ಲೆಡ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೊ ನಡಪುಂಡು.

  1. ಸ್ವಾಗತೊವೀಳ್ಯೊ: ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನೊ ಗೊತ್ತಾನಗ ವೀಳ್ಯಸಾಸ್ತ್ರೊದಾನಿ ಸ್ವಾಗತ ವೀಳ್ಯ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಬತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್, ಚೌಕೊಡು ಕುಲ್ಲುನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರ್ದು ಈ ವೀಳ್ಯೊ ಕಟ್ಟುವೆರ್.
  2. ಬಿನ್ನೆರೆವೀಳ್ಯೊ.
  3. ಚೌಕೊದವೀಳ್ಯೊ
  4. ಲಗ್ನೊದವೀಳ್ಯೊ
  5. ಬಂಧು ಬಾಂಧವೆರೆವೀಳ್ಯೊ
  6. ದೇವೆರೆವೀಳ್ಯೊ
  7. ಪೂಪಿಂಗರೊವೀಳ್ಯೊ
  8. ಗುರುವೀಳ್ಯೊ
  9. ಅಮ್ಮೆವೀಳ್ಯೊ
  10. ಅಪ್ಪೆವೀಳ್ಯೊ
  11. ತೆರವುವೀಳ್ಯೊ
  12. ಸೋದರೊವೀಳ್ಯೊ
  13. ತೆರವು ಮರೆವುವೀಳ್ಯೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2015-10-29.CS1 maint: Archived copy as title (link)