ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪೊಲು

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಬಂದರು ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕಡಲ್ಗ್ ಜತ್ತ್ ದ್ ವೊಡೊಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ್ ಕಡಲುಡು ಪೋಂಡಾ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಲುಲು ಉಪ್ಪುನ ದ್ವೀಪೊಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವೇ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪೊಲು. ಈ ನಾಲ್ ದ್ವೀಪೊಲೆನ ಗುಂಪುಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ತೋಟದ ದ್ವೀಪ. (ಕೊಕೊನಟ್ ಐಲ್ಯಂಡ್ - coconut island) . ಈ ದ್ವೀಪೊಗು ತೋನ್ಸೆ ಪಾರ್ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಲಾ ಉಂಡು. ತೋನ್ಸೆ ಇನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮ ಈ ದ್ವೀಪೊಡ್ದು ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆಟ್ ಉಂಡು.

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪ, (ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ) ಮಲ್ಪೆದ ಕೈತಲ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪ, (ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ) ಮಲ್ಪೆದ ಕೈತಲ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.


ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪ ಗುಚ್ಚೊಡು (St Mary Islands) ಉಪ್ಪುನ ನಾಲ್ ದ್ವೀಪೊಲೆನ ಪುದರ ಇಂಚ ಉಂಡು: ತಾರೆತೋಟದ ದ್ವೀಪ, ದರಿಯಾ ಬಹಾದೂರಗಡ ದ್ವೀಪ, ಬಡಕಾಯಿ ದ್ವೀಪ ಬೊಕ ತೆಂಕಾಯಿದ ದ್ವೀಪ.

ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಈ ವೊಂಜಿ ತಾರೆತೋಟದ ದ್ವೀಪೊಡು ದಿಂಜ ತಾರೆದ ಮರಕುಲು ಉಲ್ಲಾ. ಬಡಕಾಯಿ - ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಲೆಡ್ ಪರಡಿದಿನ ಈ ಕುದುರು (ದ್ವೀಪ) ಅಂದಾಜಿ ೫೦೦ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತ್ ದ್ ಅಂದಾಜಿ ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ದಾತ್ ಅಗೆಲವುಂಡು. ಈ ದ್ವೀಪೊಡು ಜನವಸತಿಲು ಇಜ್ಜಿ.

ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಗಾ, ಈ ಕುದುರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲುಲು ಐನ್ ಇಜಿಂಡ ಆಜಿ ಮೂಲೆದ ಕಮ್ಮೊಲೆನ್ ಜೋಡಿಸಾದ್ ದೀತಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಕುಲಾದ್ ತೋಜುವಾ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬೊಲೆನ ಜೋಡಿಸಾದಿನಂಚಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಪೊದ ಶಿಲಾರಚನೆಲೆಗ್ " ಕಂಬಾಕಾರದ ಸಂದುಲು" (columnar joints) ಇನ್ಪಿನ ಪುದರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನೊಡು ಉಂಡು. ನಂಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರತ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆದಕುಲು ಈವೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಯಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರಚನೆನ್ ಏಪೊಗುಲಾ ಒರಿಪಾವೊಡು ಇನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ೨೦೦೧ ನೆಯ ಇಸವಿಡು ಈ ಪ್ರದೇಶೊನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಇಂದ್ ಗುರುತು ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.

ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಚರಿತ್ರೆದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ಕೊ ಡಿ ಗಾಮ ಇನ್ಪಿನ ಒರಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕೆ ೧೪೯೮ ಇಸವಿಡು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶೊನು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸನ್ನಿವೇಶೊಡು ಭಾರತದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆತ ಈ ದ್ವೀಪೊಲೆಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ತಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಗುರುತಾದ್ ಒಂಜಿ ಶಿಲುಬೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮೇರಿಯಮ್ಮನ ಪುದರುಡು ಈ ದ್ವೀಪೊಗು " ಒ ಪಾಡ್ರಾವೊ ಡಿ ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ" (O Padrão de Santa Maria) ಇಂದ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪುದರು ಕೊರಿಯೆ ಇಂದ್ ತೆರಿವುಂಡು. ಈ ಪುದರು ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಂಡ್. ವಾಸ್ಕೊ ಡಿ ಗಾಮನ ಪುದರುದ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯೊಡು ಉಂಡು.

ಪುರಾತನ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪ, (ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ) ಮಲ್ಪೆದ ಕೈತಲ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.ಕರ್ನಾಟಕ

ಆಜಿ ಮೂಲೆದ ಕಮ್ಮಲೆನ ರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಶಿಲೆಕುಲು ಪುರಾತನ ಕಾಲೊಡು ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತೊಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದಿನ ಲಾವಾ ರಸ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಆತಿನ ಶಿಲೆಕಲ್ಲುಲು ಇಂದ್ ೧೯೬೩ ಡು ಈ ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಡಾ: ಸಿ .ನಾಗಣ್ಣ ಇನ್ಪಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒರಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೆರ್. ಶಿಲೆಕುಲು ರಯೊಲೈಟ್ (rhyolite) ಬೊಕ ರಯೊ-ಡೇಸೈಟ್ (rhyo-dacite) ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನವು ಇಂದ್ ಆರ್ ಪಣ್ದಿತ್ತೆರ್.

ಬಡಕಾಯಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಚ್ಚಿನ ಭಾಗೊಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ಪಿನ ಜಾತಿದ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದ ಲಾವಾ ಶಿಲೆಕುಲು ವಿಸ್ತಾರೊಡು ಪರಡುದುಲ್ಲಾ. ಈ ಲಾವಾ ಶಿಲೆಕುಲೆಗ್ ಡೆಕ್ಕನ್ (ದಕ್ಕಣ) ಲಾವಾ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಈ ದಕ್ಕಣ ಲಾವಾ ಶಿಲೆಕುಲು ಉಂಡಾತಿನಿ ಸುಮಾರ್ 60 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷೊಲೆನ ಪಿರಾವುಡು ಇಯೊಸೀನ್ (Eocene) ಇನ್ಪಿನ ಯುಗೊಟು. ಸುರುಟು, ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪೊಲೆನ ಶಿಲೆಕುಲುಲಾ ಉಂದೆ ಕಾಲಮಾನೊಗು ಸೇರ್ದಿನವು ಇಂದ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಎಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕದ ಕೆಲವು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪೊಲೆನ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಕುಲೆನ್ ಪೊಟಾಶಿಯಂ- ಆರ್ಗನ್ (K - Ar dating ) ಪದ್ಧತಿಡ್ ಉಗಮಕಾಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅವು ಉಂಡಾಯಿನ ಕಾಲ 93.1±2.4 (2σ) ದಶಲಕ್ಷ (= ಮಿಲಿಯನ್ - Ma ) ವರ್ಷೊಲು ಇಂದ್ ದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ, ನನ ಕೆಲವೆರ್ ಆರ್ಗನ್ -ಆರ್ಗನ್ ( 40Ar – 39Ar dating) ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಪದ್ಧತಿಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಈ ಶಿಲೆಕುಲು ಉಂಡಾಯಿನಿ 85.6±0.9 (2σ) ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷೊಲು [ Ma ] ಇನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನೊಗು ಬೈದೆರ್. ಈ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಮಹಾಯುಗತ್ತ ಕ್ರೆಟೇಶಿಯಸ್ ಯುಗೊಟು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಕ್ರೇಟೇಶಿಯಸ್ ಯುಗತ್ತಾ ಈ ಕಾಲಮಾನ ಭರತ ಖಂಡದ ಭೂ-ಫಲಕ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗ್ ಏಸಿಯಾ ಖಂಡದಂಚಿ ಚಲನೆಯಾಪಿನ ಸನ್ನಿವೇಶೊಡು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತೊಲು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ್ ಲಾವಾರಸ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ಕಾಲ ಸಂದಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಈ ಶಿಲೆಕುಲು ಉಂಡಾಯಾ.

ಲಾವಾರಸ ದಿಂಜ ನಿಧಾನವಾದ್ ಚಪ್ಪೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡಾ, ಸಂದುಲು ಪುಟುದು ಕಂಬದ ಆಕಾರೊಡು ಶಿಲೆ ನುರಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಂಬಾಕಾರೊಲು ಆಪಾ.

ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿದ ವಿಕಾಸ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಾಸದ ಅಧ್ಯಯನೊಲೆಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಜಾಗೊಲು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪೊಲು. ಈ ದ್ವೀಪೊಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ತಾರೆ ತೋಟದ (ತೋನ್ಸೆ ಪಾರ್) ದ್ವೀಪೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಂಬಾಕಾರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪೊಲು ಅವು ಉಂಡಾಯಿನ ಕಾಲೊಡು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿದ ಉಲಾಯಿದ ನೆಲತ್ತ ಭಾಗವಾದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಇನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತೊಲು ಲಾವಾರಸ ಊಜಿದ್ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಶಿಲೆಯಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭೂಭಾಗ ಸ್ತರ ಭಂಗವಾದ್ ಕಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಕಂತ್ ದ್ ಪೋಯಿನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪದ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಕುಲು, (ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ), ಮಲ್ಪೆದ ಕೈತಲ್ ಕಡಲ್ ಡ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪೊಲು ಜನಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರವಾಎಸಿ ತಾಣ. ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರುಡ್ದು ಈ ದ್ವೀಪೊಲೆಗ್ ಪೋವರೆ ಕಡು ಮರಿಯಾಲದ ತುಫಾನು ಲಕ್ಕುನ ಕಾಲ ಬುಡುದು ಬೇತೆ ಋತುಕುಲೆಡ್ ವಿಶೇಷ ಓಡೊಲೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಮಲ್ಪೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿಡ್ದ್ ಐನ್ ಕಿಲೇಮೀಟರ್ದ ಸಾದಿ. ಉಡುಪಿಡ್ ಸಕಲ ರೀತಿದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು. ಉಡುಪಿ ನಗರೊಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂ ಲೆಡ್ದ್ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು. ಉಡುಪಿ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ದ ಸಾದಿಡೇ ಉಂಡು. ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗೊಡು ಬರ್ಪಿನಕಲೆಗ್ ಕುಡಲ (ಮಂಗಳೂರು) ದ ಬಜಪೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉಂಡು.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Malpe

2.https://en.wikipedia.org/wiki/St._Mary%27s_Islands

3.https://www.karnataka.com/udupi/st-mary-islands-trekking/