ಭೂಮಿದ ಮೆಯಿತ ಮೇಲ್ದ ಪದರೊಡು ಸಿತಿಲ ಸಿಲೆಕುಲೆನ ಕಣಕುಲೆ ನಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಕಣಕುಲೆನ ನಡುಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ನೀರ್ ದ ಸಂಪೊತ್ತುಗು "ಅಂತರ್ಜಲ" ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುನ ಬರ್ಸೊ ಪರತ್ತ್‌ದ್ ಪೋನಗ ಅಯಿತ ಒಂಜಿ ಅಂಸೊ ಭೂಮಿದ ಮೇಲ್ದ ಪದರದ ಉಲಾಯಿ ಕಂತ್‍ದ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಕಣಕುಲೆನ ನಡುಟೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಲೆಕುಲೆನ ಒಟ್ಟೆ ರಂದ್ರೊಲೆನ ನಡುಟು ಸಂಗ್ರಹವಾದ್ ಒರಿಯುಂಡು. ಇಂಚ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ನೀರ್‌ಗ್ "ಅಂತರ್ಜಲ" ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್.‍ ಉಂದೆನ್ "ಭೂಜಲ"[೧] ಇಂದ್ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‌ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಗುವೆಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಳವೆ ಗುವೆಲ್ಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ನೀರ್ ಅಂತರ್ಜಲದ ರೂಪೊಲು.

ಅಂತರ್ಜಲ

ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್ದ(ಚೀಪೆ ನೀರ್) ಬಳಕೆಡ್ ೨೦% ದಾತ್ ನೀರ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಸಾಗರೊಲು, ಕಡಲುಲು, ಸುದೆಕುಲು, ಹಿಮಕಂಡೆಲು, ಹಿಮಪ್ರವಾಹೊಲು, ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿದ ನೀರ್ - ಇಂಚ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ನೀರ್‌ದ ಸಂಪೊತ್ತುನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಂಡ, ಅಯಿಟ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪತ್ತ್‌ದ ಪಾಲ್ ೦.೬೧% ಮಾತ್ರೊ.

ಜಲಮಟ್ಟ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೊದ ಶಿಲಾಪದರದ ಕಣಕುಲು ಬೊಕ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಣಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ದಿಂಜಿನ ಬೊಕ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ನೀರ್ ಉಂತುನ ಮಟ್ಟೊನು ಜಲಮಟ್ಟ ಇಜಿಂಡಾ "ಸ್ಠಿರಜಲ ಮಟ್ಟ" ( Static water level) ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂತೃಪ್ತವಾದ್ ದಿಂಜಿದಿನ ಶಿಲಾವಲಯೊಗು "ಜಲಭರ" ಇಜಿಂಡಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ "ಆಕ್ವಿಫರ್- aquifer " ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಜಲಭರ ರಚನೆಲೆನ ವಿಧೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನೆಲತ್ತ ಅಡಿಟ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಪಿನ ಭೂಜಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಸಾರ ಅಂತರ್ಜಲ ದಿಂಜುನ ಜಲಭರ ರಚನೆಲೆನ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಧಕುಲಾದ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಮಣ್ಣ್ ದ ಪದರ್ ಬೊಕ ಅಯಿಕ್ ತಾಗ್ ದ್ ಅಯಿತ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಶಿಥಿಲ ಶಿಲಾಪದರೊಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಯಿತ ತಿರ್ತದ ನಿರ್ಜಲ ( impervious ) ಶಿಲಾಪದರದ ಮುಟ್ಟ ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನಗ, ನಿರ್ಜಲ ಶಿಲಾಪದರದ ಮಿತ್ತ್ ಡ್ ಮಣ್ಣ್ -ಶಿಥಿಲ ವಲಯೊಡು ಕಣಕುಲೆನ ನಡುಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ವಾತಾವರಣದೊಟ್ಟುಗು ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಾ, ಈ ಜಲಭರ ರಚನೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನಿರ್ಜಲ ಪದರೊನು ದಾಂಟ್ ದ್ ಅಯಿತ ತಿರ್ತ್ ದ ವಲಯೊಗು ಪೋಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಜಲಭರೊಲೆಗ್ ಅನಿರ್ಬಂದಿತ (ಮುಕ್ತ) ಜಲಭರ (unconfined aquifer) ಇನ್ಪೆರ್.

ಇಂಚಿನ ಮುಕ್ತ ಜಲಭರಕುಲೆನ ತಿರ್ತ್ದ ವಲಯೊಡು ರಡ್ಡ್ ನಿರ್ಜಲ ಶಿಲಾಪದರೊಲೆನ ನಡುಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಪಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಜಲಭರೊಲೆಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜಲಭರ (confined aquifer) ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಇನ್ನಗ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜಲಭರ ರಚನೆದ ತಿರ್ತ್ ಬೊಕ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಢ್ ಮರ್ಗಿಲುಲೆಡ್ ನಿರ್ಜಲ ಶಿಲಾಪದರೊಲು ಉಪ್ಪುವಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್, ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಜಲ ಪದರೊಲೆನ್ ದಾಂಟ್ ದ್ ನೀರ್ ಮಿತ್ತ ಇಜಿಂಡಾ ತಿರ್ತಾ ಮೆಯಿಕ್ ಪರಪುಜಿ. ಬದಲಾದ್, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜಲಭರ ರಚನೆದ ಉಲಾಯಿಡೇ ನಿರ್ಜಲ ಪದರೊಲೆನ ಸಮಾಂತರ ದಿಕ್ಕುಲೆಡ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಪರಪುಂಡು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಮಹಾ ಆರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಬೇಸಿನ್ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುದ ಅಂತರ್ಜಲ ಜಲಭರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ೨೨% ಪ್ರದೇಶೊಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಉಂದು ಜಗತ್ತ್ ದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಜಲಭರ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಜಲಚಕ್ರ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪತ್ತ್ ಏಪಲಾ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅವು ಪ್ರಪಂಚೊದ ಜಲಚಕ್ರೊದ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊ. ಕಡಲ್ದ ನೀರ್ ಆವಿಯಾದ್ ಮೋಡ ಆಪುಂಡು. ಮೋಡೊಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಕ್ರಮೇಣ ತಂಡಾದ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ಬೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ದ್ ಪರತ್ತೊಂದು ಪೋದ್ ತೋಡುಲೆನ್ ಸೇರ್ದ, ತೋಡುಲು ತಾರುಲೆನ್ ಸೇರ್ದ್, ತಾರುಲು ಸುದೆಕುಲೆನ್ ಸೇರ್ದ್ ಸುದೆಕುಲು ಕಡೇಕ್ ಕಡಲ್‌ನು ಸೇರುವಾ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ್ ಭೂಮಿಡ್ ನಡಪುನ ಜಲಚಕ್ರೊ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಟ್ ನನ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮೊಲು ತೋಜುವಾ. ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಭೂಮಿಗ್ ಬೂರುನ ನೀರ್ ಬೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಪರಪುನಗ ಅಯಿಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಸೊ ಬೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಒಸರುಂಡು. ಇಂಚ ಭೂಮಿದ ಉಲಯಿ-ಮೆಯಿಕ್ ಒಸರಿನ ನೀರ್‌ದ ಅಂಸೊ ಮಣ್ಣ್ ಕಲ್ಲ್‌ಲೆನ ಕಣಕುಲೆನ ನಡುಟು ಜತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಸೊ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹವಾಪುಂಡು. ಉಂದೇ ಅಂತರ್ಜಲ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕಾಲಮಾನೊಗು ತಕ್ಕಂದೆ ಬದಲಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ನೀರ್ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಕಂತ್‍ದ್ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ದಿಂಜುಂಡು.

ಅಂತರ್ಜಲ ಅಧ್ಯಯನೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿಲಾ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತ್ ಅತ್ತ್. ಕಾಲಮಾನೊಗು ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಲೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿದ ಕಣಕುಲೆನ ನಡುಟೆ ಪರತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದ್ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪರಿಸರ, ಹವಾಮಾನ, ಕಾಲಮಾನೊಲೆಗ್ ಅನುಸಾರವಾದ್ ಪರಪುಂಡು. ಕೈತಲಡ್ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್ಡ್ ದಿಜಿಂಡ ಕೊಳವೆ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಪಂಪು ಚಾಲು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಮೆ ಆದ್ ಜಲಮಟ್ಟ ತಿರ್ತ್ ಜಪ್ಪುಂಡು. ನೀರ್ ಕಡಮೆಯಾಯಿನ ಕಡೆಕ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಸುತ್ತದ ನೀರ್ ತಾನಾದ್ ಪರಪುಂಡು. ಕಡಮೆಯಾಯಿನ ಜಾಗ ದಿಂಜುಂಡು. ಇಂಚ ಅಂತರ್ಜಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಪರತೊಂದು ಕಾಲಾನುಸಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಜಲ ಮಟ್ಟೊನು ಒರಿಪಾವೊನುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಣೊಡು ಅಂತರ್ಜಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ದಿನ, ವಾರ ಇಜಿಂಡ ತಿಂಗೊಳುಗು ಒರ ಆಂಡಲಾ ಆ ತಾಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗುವೆಲ್‌ನ್ ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ತಾಣೊಡು ಕಾಲಕಾಲೊಗು ಬದಲಾಪಿನ ಸ್ಥಿರ ಜಲಮಟ್ಟೊನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಜಲಮಟ್ಟದ ಭೂಜಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಲು ಆಯಾ ತಾಣದ ಅಂತರ್ಜಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಲೆನ್ ತೆರಿಯೊಣರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು.

ಅಂತರ್ಜಲದ ಉಪಯೋಗ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಲಮೂಲೊಲೆನ್ ಲೆಕ್ಕೊಗು ಗೆತೊಂಡ, ಭೂಮಿದ ಶಿಲಾ ಪದರೊಲೆನ ಕಣಕುಲೆ ನಡುಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗ್ ಶುದ್ದವಾಯಿನ ಜಲಮೂಲ ಇಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪೊತ್ತುನು ಪರಿಯರೆ, ಇಲ್ಲದ ಬಳಕೆಗ್, ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯೊಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಲೆಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾ. ಸುದೆಕುಲು ದಾಂತೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಅಂತರ್ಜಲ ತಿಕ್ಕುನ ಮೂಲ (ಗುವೆಲ್, ಕೊಳವೆ-ಗುವೆಲ್) ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಬೋಡು.

ಕರಿನ ನಾಲ್- ಐನ್ ದಸಕೊಲೆಡ್ ನಮೊನ ರಾಜ್ಯೊಡು ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆ ದಿಂಜ ಎಚ್ಚಾ ಆತುಂಡು. ರಾಜ್ಯೊದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್, ತಾಲೂಕುಲೆಡ್, ಅಗತ್ಯೊಡ್ದು ಎಚ್ಚ ಕೊಳವೆ ಗುವೆಲ್‍ಲೆನ್ (ಬೋರ್ವೆಲ್) ತೋಡುದು ದಿಂಜ ಪ್ರಮಾನೊಡು ನೀರ್ ಪಂಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪೊತ್ತ್ ಕ್ಷೀಣ ಆಪಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಅಂತರ್ಜಲ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿನ ಪ್ರದೇಸೊಲೆನ್ ಅದ್ಯಯನ ಮಲ್ತ್‌ದ್ "ಕಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶ" "ಬೂದು ಪ್ರದೇಶ" ಇಂದ್ ವಿಂಗಡನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಸ್ವಯಂಸ್ರಾವ ಗುವೆಲು/ ಕೊಳವೆ-ಗುವೆಲುಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅಂತರ್ಜಲ ನಿಧಿ ಯಾಯಿನ ಜಲಭರ ರಚನೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಣೊಲೆಡ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ನಮೂನೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತರ್ಜಲ ಜಲಭರ ರಚನೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನವು ಸ್ವಯಂಸ್ರಾವ ಗುವೆಲು/ಕೊಳವೆ ಗುವೆಲುಲು. ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೊಡು, ರಡ್ಡ್ ನಿರ್ಜಲ ಪದರೊಲೆನ ನಡುಟು ಅಂತರ್ಜಲ ದಿಂಜಿನ ಜಲಭರ ಇತ್ತ್ಂಡಾ, ಅಂಚಿನ ಭೂ ಜಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ಜಲಭರೊಟು ದಿಂಜಿನ ಅಂತರ್ಜಲ, ಪಂಪು ಪಾಡ್ಜಿಡಲಾ, ತನಡ್ದ್ ತಾನೇ ನಿರಂತರ ಸ್ರಾವವಾದ್ ನೀರ್ ಪಿದಾಯಿ ಒಸರುನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಗುವೆಲ್ / ಕೊಳವೆ ಗುವೆಲ್ ಲೆಗ್ ಸ್ವಯಂಸ್ರಾವ (auto-flow / Artesian flow)[೧] ಅಂತರ್ಜಲ ರಚನೆಲು ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2017-07-13. Retrieved 2017-06-26.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)