ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಆನೆ

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೊದ ಪ್ರಕಾರ ಆನೆ ಸಸ್ತನಿಲೆ ವರ್ಗೊಡು ಪ್ರೊಬೊಸಿಡಿಯ ಉಪವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ದುಂಬು ಇಂದೆನ್ ಪಾಚಿಡರ್ಮಾಟಾ ಪನ್ಪಿನ ದಪ್ಪಚರ್ಮದ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಉಪವರ್ಗೊಡು ಸೇರಾದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ಆನೆಲು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂಡು. ಅವು: ಆಫ್ರಿಕದ ಪೊದೆಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆನೆ, ಆಫ್ರಿಕದ ಕಾಡ್ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಷ್ಯಾದ ಆನೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಆನೆನ್ ಭಾರತದ ಆನೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸುಮಾರ್ ೧೦,೦೦೦ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೈದಾಯಿನ ಹಿಮಯುಗಡ್ ಒರಿನ ತಳಿತ ಆನೆಲು ಭೂಮಿಡ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಮರೆಯಾಂಡ್. ಮರೆ ಆಯಿನ ತಳಿಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಮತ್ (ದೈತ್ಯ ಆನೆ) ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ್ಂಡ್. ಆನೆ ಜಗತ್ತ್ಡ್ ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟುನಗ ಒಂಜಿ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿ ೧೨೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಭಾರತಡ್ ಆನೆಲೆನ್ ೨೦೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೦ಗ್ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೀಳಿಗೆದ ಪ್ರಾಣಿಪಂದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್[೧].

ಆನೆದ ಬಳಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಇತ್ತೆ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಚೈನ್ ಪುಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಬೇಲೆನ್ ಪಿರಾಕ್ ಡ್ ಆನೆಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರೊಕ್ಲೆನ್ ಸಾಗಾವರೆಗ್ ಮರತ್ತ ಡಿಪೊಲೆಡ್ ಆನೆನ್್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದುಂಬು ಜೈನ ಬಸದಿ, ದೇವಾಸ್ಥಾನೊಲೆನ್ ಕಟ್ಟನಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾದೆಕಲ್ಲ್ಲೆನ್ ದೆರ್ಪರೆ ಆನೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದೇವಸ್ಥಾನೊ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ರಾಜೆರೆ ಕಾಲದ ಲಡಾಯಿ, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಬೊಲೆಡ್ ಆನೆ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ರ್ಂಡ್.

ಗಾದೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಆನೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತ್ಂಡ ಅಡ್ಡ ಬಲಿಪೊಡು
  2. ಆನೆ ಕಂಡ್ಂಡಲಾ ಕಲ್ವೆ- ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕಂಡ್ಂಡಲಾ ಕಲ್ವೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆನೆ&oldid=72541"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು