ಚಂದ್ರೆ[೧] ಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಉಪಗ್ರಹ[೨]. ಭೂಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊ ಚಂದ್ರೆಲಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣೊಳೆಡ್ದ್ ಬೆಳಗುವೆ. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುನ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಚಂದ್ರೆಲಾ ಭೂಮಿದ ಸುತ್ತುಡು ತಿರುಗುವೆ[೩].ಆಂಚಾಯಿನೆಡ್ದ್ ಚಂದ್ರನ ರೂಪು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಕ್‍ ಯೇಪಲಾ ಒಂಜೆ ಪ್ರಕಾರಾದುಪ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಯೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರ ಆದ್‍ ತೋಜಿದ್‍ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಸಮಯೊಡು ಚಂದ್ರೆ ಮೂಡ್‌ದ್ ಪೂರ್ತಿ ರೂಪೊನು ತೋಜಾವೆ[೪]. ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುನ ಉಪಗ್ರಹ. ತುಳುಟು ಚಂದ್ರನ ಬೊಳ್ಪುಗು ತಿಂಗೊಲ್ದ್ ಬೊಲ್ಪು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪರ್. ತಿಂಗೊಲುದ ಬೊಲ್ಪು ತಂಪು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ರಟ್ಟ್ಯಿನ ಎಲ್ಯ ತುಂಡೇ ಚಂದ್ರೆ. ಭೂಮಿದ ಸುತ್ತ ತಿರ್‍ಗೆರೆ ೩೦ ದಿನ ಗೆತೊನುಂಡು. ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಡ್ದ್ ತೂನಗ ಅಯಿತ ಮುಗೆರ್ತರೆ ತೋಜುಂಡು. ಚಂದ್ರಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಡ್‍ನ ಕನಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಚಂದ್ರನಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಸಂಶೋದನೆ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆಡ್ ತೊಜುವೆ. ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೆ ರೇಕೆಡ್ ಬನ್ನಗ ಗ್ರಾನೊ ಉಂಡಾಪುಂಡು.

ಚಂದ್ರೆ
ಚಂದ್ರೆ
ಚಂದ್ರಗ್ರಾನೊ

ತುಳುವೆರ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರೊ ತಂಕುಲೆನ ಆರಾದನ ಸಾನೊಡು ಬರೆಪೆರ್. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊನೊವ ಏನ್ನುನ ದೈವದ ನುಡಿ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಚ೦ದ್ರನ ನಡುಟ್ ಸರಳರೇಕೆಡ್ ಭೂಮಿ ಬನ್ನಗ, ಭೂಮಿದ ನಿರೆಳ್ ಚ೦ದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ನಗ ಚ೦ದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಆಪುಂಡು. ಭೂಮಿದ ನಿರೆಳ್ ಚ೦ದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ನಗ ಚ೦ದ್ರೆ ಪೂರಾ ತೊಜಂದೆ ಆಂಡಾ ಅವೆನ್ ಪೂರ್ಣ ಚ೦ದ್ರಗ್ರಾನೊಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಚ೦ದ್ರನ ಒಂತೆ ಭಾಗೊ ತೊಜಂದೆ ಆಂಡಾ ಅವೆನ್ ಅರ್ಧ ಚ೦ದ್ರಗ್ರಾನೊ ಪನ್ಪೆರ್.

ಚಂದ್ರೆ ತನ್ನ್ ಕಕ್ಷೆಡ್ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಭೂಮಿದ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಡೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆ. ಅಪಗ ಚಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡ್ ತೊಜುವೆ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಪ್ರತಿ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದ್ರನ ಗಾತ್ರೋಡ್ದ್ ೧೪ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುಲ ೩೦ ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ೨೦೧೬ ನವೆಂಬರ್ ೧೪ ಕ್ಕ್ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರೆ ನಡತುದುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ವರ್ಷೊಗು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಬರ್ಪುಂಡು .ಆಂಡಾ ೭೦ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ನವೆಂಬರ್ ೧೪ತ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ.[೫]


ಉಲ್ಲೇಕೊ =ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. https://kn.wiktionary.org/wiki/%E0%B2%9A%E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Moon
  3. https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9A%E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0
  4. https://www.nasa.gov/moon
  5. http://www.kannadaprabha.com/science-technology/the-brightest-supermoon-in-almost-70-years-rises-tonight/285216.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚಂದ್ರೆ&oldid=69264"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು