ಕೊರ್ಮೊರಾಂಟ್ ಪಕ್ಕಿ

ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ದ , ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಜಾತಿ. ಪಾರೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಕ್ಕೊಲು ಪಂಡ ರೆಕ್ಕೆಲು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಣಿಯಾಯಿನೆರ್ದಾರ ಇಂದೆಕ್ ಪಕ್ಕಿಪಂಡ್’ದ್ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತೊದ ಪಕ್ಷಿ ತುಳುಟು ಪಕ್ಕಿ ಆತ್ಂಡ್. ಉಂದೆತ ಜುವ್ವದ ನೆತ್ತೆರ್ ಮನುಷ್ಯೆರ್ನಲೆಕ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಾರೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ರೆಕ್ಕೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್, ಉಗುರು, ಕೋಕಯಿಲು ಪಕ್ಕಿಲೆನ ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಲು. ಪಕ್ಕಿವರ್ಗ ತೆತ್ತಿ ದೀದ್ ಕಿನ್ನಿಲೆನ ಸಂತಾನೊದ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿ. ಪಕ್ಕಿಲೆದ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣೊ, ಜುವ್ವ ರಚನೆ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಾಲೊಗು ಬದಲಾವೊಂದು ಬೈದ್‍ನ್ಡ್.

ಪರಿವಿಡಿ

ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಬಗೆಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಪಕ್ಕಿಲು
  • ಪಾರುನ ಪಕ್ಕಿಲು.
  • ಪಾರಂದಿನ ಪಕ್ಕಿಲು.

ಬಾರತೊದ ಪಕ್ಕಿಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಕ್ಕಿ&oldid=58678"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು