ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ.

ಇತಿಹಾಸಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೂಜಿ ಯುದ್ದ ಭಾರತ ದೇಶತ್ತಾ ವಿರುಧ್ದ ಮಾಲ್ತೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.