ಪಾಕಿಸ್ತಾನಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಇತಿಹಾಸಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೂಜಿ ಯುದ್ದ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿರುಧ್ದ ಮಲ್ತೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.