ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮುರ್ಗೊ. ಇಂದಕ್ 'ಪ್ಯಾಂತರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್'ಪಂಡ್ದ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್. ಇಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಹುಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧] ಇಂದೆತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುದರ್ ಟೈಗರ್. ಪಿಲಿ ಕಾಡ್ದ ಮುರ್ಗೊ. ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಲ್. ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿಲಾ ಉಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಆರೋ ಮಾಸ. ಜಿಂಕೆ, ಮುಗ್ಗೆರ್, ಒಂಟೆ, ಪೆತ್ತ. ಪಿಲಿತಲಾ ಕುಟುಮ ಬದುಕು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮೆ, ಬಾಲೆ, ಗುಂಪು ಇಂಚ ಅಯಿಕಲೆನ ಕೂಡುಕಟ್ಟ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಪಿಲಿ ಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಪಿಲಿಕೋಲ ಆರಾಧನೆ ಪಿಲಿ ಮುರ್ಗೊದಾತ್ರ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು.

ಪಿಲಿ

ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಪಿಲಿ ಪೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಹುಲಿ ದನ ಆಟ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್

ತುಳುನಾಡ ನಲಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಲಿಕತೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಪಿಲಿ ವೇಷ

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಆಪುನ ಪಿಲಿ ಸಂಬಂಧಿ ಬೂತೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ
  2. ಪಿಲಿ ಭೂತ

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿ ಸಂಬಂಧಿ ನಲಿಕೆಲ್ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ
  2. ಪಿಲಿ ವೇಷ
  3. ಪಿಲಿ ಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.aranya.gov.in/Kannada/TigerReservesKannada.aspx
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಿಲಿ&oldid=63056"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು