ಭಾರತೊದ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ ಅತ್ತಂಡ ಭಾರತೊದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ್ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ, ಬುಕ್ಕೊ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಂಡನಾಯಕೆರ್.

ಭಾರತೊದ ಇತ್ತೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ ಆದ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿನಾರ್ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್[೧].

ಚರಿತ್ರೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೪೭ಡ್ ಭಾರತೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತೊಡ್ದ್ ಸ್ವಸಂತ್ರೊಆಂಡ್. ಅಪಗ ನಾನಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ಪಟ್ಟೊ ಇದ್ಯಾಂಡ್. ಭಾರತ ಸ್ವಸಂತ್ರೊ ಆದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅಧಿಕೃತವಾದ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ್ ಭಾರತೊಡ್ದ್ ನೇಮಕೆರಾದ್ "ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್" ಪದವಿಡ್ ಒರಿ ಇಪ್ಪೊಡಾತಿತ್ತ್ಂಡ್. ಸ್ವಸಂತ್ರೊ ರಾಷ್ಟ್ರೊಗು ಉಂದು ಒಪ್ಪುನವತ್ತ್ಂದ್ ಪನ್ಪಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ ಅನೇಕೆರೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಜನವರಿ ೧೯೪೯ದಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆರೆನ ಸರ್ಕಾರೊ ಬಾರತೊದ ಸಂವಿದಾನೊಗು ಸರಿಯಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆನ್ ಕೊನತ್ತ್‌ದ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಪದವಿನ್ ರದ್ದ್‌ಮಲ್ತೆರ್. ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್‍ರೆ ಬದಲ್‍ಗ್ ಚುನಾಯೊತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ ಪದವಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡ್. ಭಾರತೊದ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್.

ಸಾ೦ವಿದಾನಿಕ ಪಾತ್ರೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬಾರತೊದ ಸಂವಿದಾನೊದ ೫೨ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದೊದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರೆ ಪದವಿದ ಸ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ತೋಜಾವುಂಡು. ಸಂವಿದಾನೊದ ಪ್ರಕಾರೊ, ಬಾರತೊದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್:

  • ಬಾರತೊದ ಪ್ರಜೆಯಾದಿಪ್ಪೊಡು.
  • ಬಾರತೊಡೇ ಪುಟ್ಟ್‌ದಿಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಯಮೊ ಇದ್ದಿ.
  • ಏತ್ ಸರ್ತಿಲಾ ಚುನಾಯಿತರಾವೊಲಿ

ಅದಿಕೃತವಾದ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಕ್ಯಸ್ತೆರಾಂಡಲಾ ಬಾರತೊದ ಸರ್ಕಾರೊಡು ದಿಂಜ ಅಧಿಕಾರೊ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ತಾನೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲೆನವು (ಸಂವಿಧಾನೊದ ೭೪ ನೆದ ಪರಿಚ್ಛೇದದಂಚ). ಭಾರತೊದ ಸಂವಿಧಾನೊದ ೫೩ ನೆದ ಪರಿಚ್ಛೇದದಂಚ ಸಂಸತ್ತ್‌ಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರೆ ಅಧಿಕಾರೊನು ಬೇತೊಂಜಿ ಪದವಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ವರ್ಗೊ ಮಲ್ಲಪು ಸಕ್ತಿ ಉಂಡು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರೆ ಬೇಲೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬುಕ್ಕೊ ಇತರೊ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊನು ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುನೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.ndtv.com/india-news/president-election-result-2017-live-ram-nath-kovind-likely-to-win-contest-against-meira-kumar-counti-1726990