ಯಮುನಾ ಸುದೆ[೧] ಗಂಗಾ ಸುದೆತ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಯೊ ಎಲ್ಯ ಸುದೆ. ಯಮುನೆದ ಪುಟ್ಟು ಉತ್ತರಾಖಂಡೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯಮುನೋತ್ರಿ. ಯಮುನೋತ್ರಿಡ್ದ್ ೧೩೭೦ ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿತ್ತ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಸೊಅಲಹಾಬಾದ್ (ಪ್ರಯಾಗ)ಡ್ ಯಮುನಾ ಸುದೆ ಗಂಗಾ ಸುದೆನ್ ಕೂಡೊನುಂಡು. ತನ್ನೊ ಸಾದಿಡ್ ಯಮುನೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹರ್ಯಾಣ, ದೆಹಲಿ ಬುಕ್ಕೊ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಸೊ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ಗ ಪರಿಪುವಲ್. ದೆಹಲಿ, ಮಥುರಾ ಬುಕ್ಕೊ ಆಗ್ರಾ ಯಮುನಾ ಸುದೆತ ಕರೆಟ್ ಮುಕ್ಯ ಪೇಂಟೆಲು. ಗಂಗಾ ಸುದೆತ ಅಕೇರಿಗ್ಅ ಮಲ್ಲ ಸುದೆಯಾದ್ ಯಮುನಾ ಸುದೆಕ್ ಸೇರುನ ಎಲ್ಯ ಸುದೆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೊ. ಇಂದೆಟ್ ಮುಕ್ಯವಾಯಿನವು ಚಂಬಲ್, ಬೇತ್ವಾ, ತೋನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕೇನ್. ಇಂದೆಟ್ ತೋನ್ಸ್ ಸುದೆ ಮಾತೆಡ್ದ್‌ಲಾ ಉದ್ದೊ ಆಯಿನವು.

ಯಮುನಾ ಸುದೆ

ಚಿತ್ರೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
  1. https://www.britannica.com/place/Yamuna-River