ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧

೨೨ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೧

೧೯ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೧

೨೪ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೦

೨೩ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೦

೨೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೯

೧೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೭

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫

೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫

೧ ಮೇ ೨೦೧೫

೧೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫

ಪರತ್ತ್ ೫೦