ಸೌರವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ[೧] ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮ ಗ್ರಹಕುಲು, ಉಪಗ್ರಹೊಲು, ಧೂಮಕೇತು, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ, ಉಲ್ಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಕಾಶಕಾಯೊಲೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಂಪು.

ಸೌರವ್ಯೂಹ

ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರೊ. ಎಡ್ಮ ಗ್ರಹಕುಲು ಒವ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಕ್ರಮವಾದ್ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಭೂಮಿ, ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶನಿ, ಯೂರೆನಸ್, ನೆಪ್ಚೂನ್ ಇತ್ಯಾದಿಲು. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಕು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿದ ಸ್ವಾಭವಿಕ ಉಪಗ್ರಹ. ಶನಿಗ್ರಹಕು ಉಂಗಿಲ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಯಿನ ಗ್ರಹ ಪಂಡ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಉಂದು ಸೂರ್ಯೊಗ್ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿನ ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಸುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅವ್ ನಮಕ್ ಬೈಯ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತಡ್ ಪಡ್ಡೊಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕಡ್ ತೋಜುಂಡು.

ಸೂರ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾದ್ ಇಪ್ಪುನ ಗ್ರಹ, ಉಪಗ್ರಹ ಅಕಾಶಕಾಯೊಲು ಮಾತ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು. ಬೂಮಿ ಸೂರ್ಯೊನ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರಿಯೆರೆ ೩೬೫/೩೬೬ ದಿನ ದೆತೊನುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. Sun