ವಾಯುವ್ಯೊ ( ವಾಯುವ್ಯ; North-east, NW, N 45°W ) ಇನ್ನಗ ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯು ದೇವೆರೆನ ದಿಕ್ಕು. ಉಂದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಬಡಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ಬೊಕ ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ಪಡ್ಡಾಯಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)ದ ಸರಿ ನಡುಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಲೆಡ್ N 45°W ಇಜಿಂಡ 315° ಇಂದ್ ತೋಜಾವೆರ್.

ಪದಿನಾಜಿ ದಿಕ್ಕುಲೆನ ಪೂ. ವಾಯವ್ಯೊ ದಿಕ್ನುನು NW ಇಂದ್ ತೋಜಾದುಂಡು.
ಪದಿನಾಜಿ ದಿಕ್ಕುಲೆನ ಪೂ. ವಾಯವ್ಯೊ ದಿಕ್ನುನು NW ಇಂದ್ ತೋಜಾದುಂಡು.

‍ವಾಯುವ್ಯೊನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಧಾರೊಡುಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡು ( ನಿಜವಾಯಿನ ಉತ್ತರೊಗುಲಾ (True North) ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಉತ್ತರೊಗುಲಾ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿದಾತ್ ವ್ಯತ್ತಾಸ ಉಂಡು). ಇಂಚಾದ್ ರಾತ್ರೆಡ್ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರೊದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತುಂಡ ದತ್ತ (ಎಡ)ಭಾಗೊಡು ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು ವಾಯುವ್ಯ ಆಪುಂಡು.

ಪಡು ದಿಕ್ಕುದ ಆಧಾರೊಡು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ದಿಕ್ಕು ಪಡ್ಡಾಯಿ. ಪಡ್ಡಾಯಿರ್ದ್ ಬಲತ್ತ ಭಾಗದ ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು ವಾಯುವ್ಯ ಆಪುಂಡು.

ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಆಧಾರೊಡು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ದಿಕ್ಸೂಚಿಲೆಡ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿನ್ ನೇಲಾಂಡ, ಅವು ಬಡಕಾಯಿ-ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಅನುಗುಣವಾದ್ ಉಂತುಂಡು. ಇಂಚ ಉಂತುನ ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತುದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪು ಗುರುತುದ ಪಿರಾವುದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕೊಡು ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು 0 ಡಿಗ್ರಿ (ಇಜಿಂಡ 360 ಡಿಗ್ರಿ) ಇಂದ್ ಮೌಲ್ಯ ಸೂಚಿಸಾದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿದ ಕೆಂಪು ಬಡಕಾಯಿ ಗುರುತುಗು, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕದ ಬಡಕಾಯಿ (0° ಯಾನೆ 360° ) ಗುರುತುಗು ಒಂದುನ ಲೆಕ್ಕೊ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ್ ಪತ್'ದ್ ಉಂತಿಯರ್ಡ 315° ಸೂಚಿಸಾವುನ ದಿಕ್ಕೆ ವಾಯುವ್ಯ (NW ಯಾನೆ N 45°W).

ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣದ ಆಧಾರೊಡು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಪದ್ಧತಿ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಶನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ- Global Positioning system) ಇನ್ಪಿನ ಆಧುನಿಕ ಭೂಪಟ ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಆದುಂಡು. (ಉಪಗ್ರಹ-ಸೆಟಲೈಟುಲು-satellites) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶೊಡು ತಿರುಗುನ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಕ್ಸಾಂಸ (ಅಕ್ಷಾಂಶ -Latitude)- ರೇಕಾಂಸ (ರೇಖಾಂಶ-Longitude)ಲೆನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟಿನ ಉಪಕರಣೊಲೆಡ್ ದಾಖಲೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣೊನು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಉಂತುಂದು ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನೊಗು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಗ, ಅವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶೊಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಉಪಕರಣೊಗು ತೋಜುನ ಐನ್ ಆಜಿ ಇಜಿಂಡ ಅಯಿಡ್'ದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲೆನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಮಾಹಿತಿ ಗೆತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದ್ ಈರ್ ಉಂತುದಿನ ಜಾಗದ ನಿಖರ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶೊಲೆನ ನಿರ್ದೇಸಾಂಕೊಲೆನ್ (ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು- Coordinates) ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣದ ಪರದೆದ ಮಿತ್ತ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣೊಡು ನಿಖರವಾಯಿನ ಅಂಕಿಕ(ಡಿಜಿಟಲ್- digital) ದಿಕ್ಸೂಚಿ( ಕಂಪಾಸ್-Compass) ಲಾ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ನಿಖರವಾದ್ ವಾಯುವ್ಯ ( N 45°W, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕೊಡು- 315° ) ದಿಕ್ಕುನು ಗುರುತು ಪಾಡೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿಡ್ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕ್

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯುವ್ಯ ವಾಯುದೇವೆರೆನ (ಗಾಳಿ) ದಿಕ್ಕು. ಚಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕುಗು ಅಧಿಪತಿ ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುನಗ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಕೋಣೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರಖಾನೆಲೆಡ್ ಮಾರಾಟೊಗು ಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಲೆನ್ ದೀಪಿನ ಕೊಟ್ಟಾರ - ಉಗ್ರಾಣ ಕೋಣೆಗ್ ವಾಯುವ್ಯೊಡು ಜಾಗೆ ದೀವೊಡು ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ವಾಯವ್ಯೊಡು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಪೋಪಿನ ಮಗಲೆನ ಕೋಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲಾ ಉಂಡು

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction
  2. http://www.vastushastraguru.com/north-west-vastu-dosh-remedies/
  3. http://www.vedicvaastu.com/North_West.php