ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೨

೩೦ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೨

೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧

೧೨ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೦

೩೦ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦

೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦

೧೧ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೮

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೭ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೨೬ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೧೬ ಮೇ ೨೦೧೬

೧ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫

೧೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪